تبلیغات
" جــنـــگ قـــلــــم جــنـــگ قـــلــــم - ماهیت علوم اجتماعی مدرن...

            
                                        
قالب وبلاگ
قالب وبلاگ
نشانه ی ما


صفحات جانبی
هم رزمان جنگ قلم
حمایت می کنیمــ...
 

جهت دریافت برنامه های رادیو افسران کلیک کنید

ماهیت علوم اجتماعی مدرن


ماهیت علوم اجتماعی مدرن

علوم انسانی و علوم اجتماعی به طور خاص در نیمه‌ی اول قرن نوزدهم و به لحاظ تاریخی بعد از فلسفه‌های تاریخ روشنگری و به لحاظ معرفتی تحت تاثیر آنان تکوین یافت. به طوری که نوعی تعمیم و کلیت تاریخی را برای تمدن غرب و نوعی اصالت پیشرفت تاریخی برای خود قایلند.به طور مثال ...

 آگوست کنت موسس این رشته بر اساس تطورات فکری تاریخ بشر را هم نیز به سه دوره‌ی الاهیات و مابعدالطبیعی و اثباتی،علم اثباتی را یگانه معرفت حقیقی وراستین تاریخ معرفی می‌کند و سیر تاریخ را در یک نگاه خطی رو به سمت کمال از الاهیات به سمت علم اثباتی می داند،مهمترین سوال متفکرین جامعه شناسی اولیه نیز این سوال بوده است که چه شد که تمدن غرب در کلیتش و یا به عبارت دیگر مدرنیته در اروپا اتفاق افتاد اما در جاهای دیگر و تمدن های دیگر اتفاق نیفتاد؟ پیش فرض اصلی این گونه سوال اعتقاد به برتری و تمایز اساسی این نوع تمدن با همتایان تمامی ما قبل خود است که این پیش فرض جان کلام فلسفه‌های تاریخ روشنگری است، به عبارت دیگر اگر خودآگاهی غربیان را در عرصه‌ی آگاهی از سمت و سوی حرکت خود را باید در مقاله‌ی روشن‌گری چیست؟ کانت یافت این نوع خودآگاهی را در عرصه‌‌ی نهادی و تجلیان عینی و در مقام فعلیت یافتگی بینش خاص سوبژکتیویسم را باید در کار موسسان اولیه‌ی جامعه شناسی دید و مشاهده کرد.آگوست کنت به درستی در مقام سازماندهی دانشمندان اثباتی آنان را در مقام کاهنان قرون وسطی قرار داد یعنی پس از آن که سوژه به عنوان مرکز و اسطوره‌ی هستی در اندیشه‌ی دکارت متولد شد و او این آیین رهنمودی را برای بشر به ارمغان آورد و جامعه‌ای به قول دورکیم قدسی و الاهی بر اساس آن اندیشه به فعلیت رسید حال نوبت کاهنانی است که از آن مراقبت کنند و آن را به نسل های آینده انتقال دهند و از انحراف آن جلوگیری کنند و در مقام آسیب ها و انحرافات برای آن نسخه‌ی درمان بپیچند و جامعه را به عنوان دستاورد مقدس سوژه‌ی انسانی از آن خطرات حفظ کنند و کنت به خوبی بر این مطلب واقف بود.

به عبارت دیگر جامعه شناسی در مبارزه آگاهانه اثر در نیمه ی دوم قرن نوزدهم و به ویژه اوایل قرن بیستم،برای دفاع از حق خود به عنوان یک رشته ی مستقل دانشگاهی،غالبا مدرنیته را مورد مطالعه و پژوهش برمی گزید و در اکثر آثار اولیه مشخصه ها و رخساره های عمده و اساسی آن را تجربه و بیان کردند ،در رشته ی جامعه شناسی،مدرنیته یا تحت سوال مدرنیزاسیون ویا مدرنیسم قرار می گیرد یا به طورکلی به عنوان موضوع مورد بررسی و پژوهش از صحنه بیرون می رود
برای مثال هابرماس معتقد است مدرن آن چیزی است که به «تجلی و بیان عینی هم عصری خودانگیخته و تجدید حیات یا بنده ی روح زمان یاری رساند» و این نو بودن تنها در هم نشینی و هم نهادی اش با گذشته ای کلاسیک قابل شناسایی است و آن چه در جامعه ی درن نوین و امروزی است،تنها از راه همنشینی با مجاورت با ضدآن امکان پذیراست،تونس گذار اجتماع به جامعه(گمینشافت به گزلشافت)و دور کیم گذر از جامعه ی مکانیک به ارگانیک و زیمل تباین میان اقتصاد غیرپولی و پولی را از مشخصه های دنیای مدرن می دانند که این مقایسه براساس درک بدبینانه ازگذشته بوده است و این در گفته های جامعه شناسی مدرن مد روز بوده است که همگی نیز ریشه در تزی از فلسفه و تاریخ دارند که دربرگیرنده ی گذار ناگزیر از یکی به دیگری است و این امر به صورت ناپایدار و گذرای امرنو که نتیجه ی آگاهی جدید از زمان است مدنظر است نقش علوم اجتماعی در گسترش یافتن و مستحکم شدن خصلت نهادی علوم مدرن اتفاق که می افتد رجحان روش شناسی بر هر آن چه هست که هر زمان در تحقیق عین می شود.
این که کنت در طبقه بندی خود جامعه‌شناسی را بنیان و اساس کل علوم قرارمی‌دهداز فهم دقیق او و الزامات و اقتضائات مدرنیته است.این ضرورت و اقتضا نوعی هستی انسان مدارانه است که پس از هدم تمامی مطلق ها،به طور چاره ناپذیری هستی مجهول و مبهمی به نام جامعه را به جای خدایان طبیعت به عنوان بنیاد هستی خود و توضیح دهنده‌ی آن چه وی و هستی انسان مدار می کند و باید بکند،قرار می دهد،عقل مدرنیتهی تنها در برگشت به خود و ارجاع به پیچیدگی هایش خود را در عقال یافته و در نتتیجه نیاز به پشروی احساس نمی کند.این بنیانی است که هر مجهولی با ارجاع به آن معلوم و هر سوالی در بازگشت به آن پاسخ داده می شود.اما خود نیازمند به هیچ توضیحی نست. این مورد عجیب نیست که تمدنی که خود را انسان گرا و محصول تطورات تاریخی و طبیعی هستی طبیعی –تاریخی عمل انسان یا همان اجتماع می داند،جامعه شناسی به جای الهیات نشسته و همان شان را با نقش و کارکردی مشابه می داند.
جامعه شناسی مدرن در واقع شیوه ی عالمانه ی فهم خود و عرضه ی مدرنیته به غیر بود به عبارت دیگر همان گونه که روایت متعارف جامعه شناسی از ماهیت و چگونگی آن دلالت دارد،ابداع این حوزه ی نظری جهش تکاملی و نقطه عطفی در تاریخ نظریه پردازی مدرنیته به حساب می آید.جامعه شناسی جهت پیروی از روش شناسی‌ای که در انقلاب علمی و به وسیله‌ی دانشمندانی چون نیوتن، اعتبار و ارزش خود را در مقام شیوه های معیارکشف حقیقت از پیش اثبات کرده بود،با پوشاندن لباس والا و ارزشمند علم اثباتی و تجربی بر تن عقل جامعه شناختی بنیان و پایه ی استوار غیر قابل تردیدی برای شناخت و فهم مدرنیته و عرضه ی آن به عنوان حقیقت ازلی و ابدی فراهم ساخت در بیانی دیگر کار تعریف و ابداع جامعه‌شناسی به مثابه‌ی نوع خاصی از علم متاثر از فلسفه‌ای خاص در باب نوعی ارزش است و جدای از این فلسفه قابل درک نمی‌باشد.
برگروبلامعتقدند که برخلاف تلقی عامیانه رایج،عمیق ترین و غیرقابل سازش ترین ستیزه ها با دین نه از سوی فیزیک و مکانیک نیوتن و گالیله یا زیست شناسی داروینی نیست ، بلکه از ناحیه ی جامعه شناسی یا نظریه ی جامعه شناختی در همه ی اشکال آن،خواه چپ و خواه راست آن بوده است،چون جامعه شناسی یا نظریه ی جامعه شناختی صورت کامل و غایی نظریه پردازی تجدد بوده و با همین ویژگی نیز فهم می شده است.
مطابق با این نظر جامعه‌شناختانه،انسان فاقد وجهی جوهری یا ذات طبیعت یا فطرت است،انسان چیزی جز آنچه می کند با همان کارش چیزی نیست،به عبارت دیگر حقیقت انسان مساوی با کار وی است که اساسا چیزی جز جامعه و صورت های مختلف عمل اجتماع نیست و از آن جایی که انسان چیزی جز جامعه و صورت مختلف عمل اجتماع نیست،انسان با کار اجتماعی خود در جریان تحول تاریخی به لحاظ هستی شناختی کاملا خودبنیاد است که به هیچ هستی،نیرو و یا الزامی بیش از آنچه از ناحیه ی فعل و عمل انسان لازم می آید ،اتکا ندارد. آگاهی از دشواری های مدرنیته واشعار به نقصان ها و محدودیت های این ابزار معرفتی جدید در مقام یک علم و حوزه ی علمی است که برخلاف تصور به جای کاهش،دائما بر آن افزوده می شد.اما با این حال،مدرنیته شناسی جامعه شناختی،همچنان مانند فلسفه های تاریخ قبلی،مدرنیته را آغاز و پایان تاریخ دانسته واز ماهیت کلی آن که به معنای حکم به سرنوشت واهی برای انسانهاست،دفاع می کند.
همچنین یکی دیگر از ویژگی های جامعه‌شناختی در ارتباط با مدرنیته شناسی اولیه،کلان روایت های عصر روشنگری تقابل مطلق میان مدرنیته و سایر تمدن هاست و شیوه های زندگی در جهت نفی آنها و ارزش گذاری کاملا منفی از هر صورت زندگی غیر مدرنیته است.
دورکیم(جامعه مکانیکی-ارگانیکی)و تونیس(جامعه و اجتماع)پارسونز(از متغیرهای الگویی) و بر (انواع کنش ها در مقابل کنش عقلانی معطوف به هدف)و مارکس(ساختارهای نابرابر اقتصادی در برابر ساختار متعادل تر بورژوازی)می گوید. و در نهایت،می توان از پیوند بنیادین نظریه جامعه‌شناختی با روایت‌های عقل‌گرایانه روشنگری سخن به میان آورد در حالی که ظاهرا جامعه‌شناسی در توضیح پیدایی مدرنیته و تحولات تاریخی منتهی به آن،از اتکای بر تطورات عقل اجتناب می کند،اما در واقع این کار را به شکل مخفی و پیچیده‌تر تکرار می کند،آنچه در جامعه‌شناسی بیان می گردد تطورات عقل عینی است.

سلمان فتوتیان

منبع : http://goftemanandishe.ir/طبقه بندی: جـنــــگ قـلــــــم ...، فرهنگی،
برچسب ها: علوم اجتماعی، مدرن، علوم مدرن، ماهیت علوم، مدرنیته،
[ سه شنبه 27 خرداد 1393 ] [ 13:00 ] [ نامـــــــــیرا ]
.: Weblog Themes By Salehon.ir :.
درباره ما


پــیــر مــا گـفــت کـه جــــــنــــگ اســـت ...
قــــــــــــــلــــــــــــــــــم بــرداریـــد...
.
.
.
ای كــه مـرا خــوانـده ای
راه نـشـانــــم بـــده
.
.
.


منـتـظران بدانـنــد


اگه قرار است با آمدن آفـتـــاب بیدار شویم


نمـازمان قضـــاست...
.
.
.
خنـــک آن قمــار بازی که بباخــت هر چـه بـودش
بنــمانـد هـیـچـــش الا هــوس قـمـــار دیـگـر
.
.
.
ندهــد فرصــت گفتـــــار به محتـاج کریـــــــم
گوش این طائفه آواز گدا نشنیدست
.
.
.
مادر دو بخش دارد: «ما» و «در» ، و ما هر چه می کشیم از بخش دوم است…
.
.
.
صد واقعه چون دوم خرداد بسازید...ما چون 9دی منتظر حکم جهادیم
.
.
.
لا یــمـکــن الـفــــــرار مـــــن ...
" عــــــشـــق الــحـــســیــــــــن (ع) "
.
.
.
ﻭ ﺧــﺪﺍ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻧﺒﯿﻨﺪ ﯾﻌﻘــﻮﺏ
ﺷﻬــﺮ ﺑﯽ ﯾـــﺎﺭ ﻣﮕــﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﯾﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ ؟
.
.
.
"دانشجو مؤذن جامعه است، اگر خواب بماند نماز امت قضا می شود."
شهید بهشتی
.
.
.
حسین(علیه السلام) را هم اگر نمیشناسی
بشتاب!
که او تو را میشناسد ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


یـا علــی مـــدد


مدیر وبلاگ : صلصال

طراح قالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
******************************* *******************************